جوایز و
تقدیر نامه ها

عضویت در بنیاد ملی نخبگان

عضویت در بنیاد ملی نخبگان از سال 1385 تاکنون  پژوهشگر برگزیده استان فارس در سال 1389