جوایز و
تقدیر نامه ها

جایزه ریاست محترم جمهوری

برنده جایزه ریاست محترم جمهوری در جشنواره ملی علوم پزشکی رازی 1388