جوایز و
تقدیر نامه ها

جایزه کنگره سالیانه جراحان مغز و اعصاب

برنده جایزه شصتمین کنگره سالیانه جراحان مغز و اعصاب آمریکا (سان فرانسیسکو-2010)