جوایز و
تقدیر نامه ها

جایزه کنگره جراحان مغز و اعصاب امریکا

برنده جایزه شصتمین کنگره سالیانه جراحان مغز و اعصاب آمریکا (سان فرانسیسکو-2010)

 

کسب جایزه ویژه کنگره جراحان مغز و اعصاب جهان توسط پژوهشگر شیرازی